فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

خرید اعتبار زمانی


با خرید اعتبار زمانی می توانید تا پایان مدت اعتبار از کلیه امکانات سایت استفاده نمایید.

بدون داشتن اعتبار زمانی از هر مجموعه صوتی تنها تعداد محدودی جمله قابل تمرین و شنیدن است. ضمن اینکه با داشتن اعتبار زمانی قادر هستید رکوردها و امتیازاتی که پس از تمرین هر جمله کسب می کنید را ذخیره نموده و مجددا آنرا به اعتبار زمانی تبدیل نمایید


درصورتیکه کد تخفیف دارید ابتدا آنرا اینجا وارد نمایید:

بسته 30 روزه
100000 تومان
بسته 90 روزه
200000 تومان

راهنمای بسته ها


بسته 30 روزه: با خرید بسته 30 روزه قادر هستید به مدت 30 روز از زمان خرید از تمرینهای سایت و پخش با زیرنویس مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.

بسته 90 روزه: با خرید بسته 90 روزه قادر هستید به مدت 90 روز از زمان خرید از تمرینهای سایت و پخش با زیرنویس مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.


توجه: در صورتیکه پیش از اتمام اعتبار فعلی تان مجددا بسته ای خریداری کنید مدت آن به باقیمانده اعتبار فعلی تان افزوده می شود