کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Section 1 - Part 01
Length: 02:42 ; Sentences: 26
Section 1 - Part 02
Length: 01:53 ; Sentences: 18
Section 1 - Part 03
Length: 03:35 ; Sentences: 36
Section 1 - Part 04
Length: 01:39 ; Sentences: 15
Section 1 - Part 05
Length: 02:11 ; Sentences: 19
Section 1 - Part 06
Length: 14:20 ; Sentences: 135
Section 1 - Part 07
Length: 07:01 ; Sentences: 64
Section 1 - Part 08
Length: 11:50 ; Sentences: 112
Section 1 - Part 09
Length: 01:26 ; Sentences: 14
Section 1 - Part 10
Length: 13:28 ; Sentences: 125
Section 1 - Part 11
Length: 02:47 ; Sentences: 28
Section 1 - Part 12
Length: 01:42 ; Sentences: 15
Section 1 - Part 13
Length: 03:28 ; Sentences: 38
Section 2 - Part 01
Length: 06:16 ; Sentences: 62
Section 2 - Part 02
Length: 04:46 ; Sentences: 41
Section 2 - Part 03
Length: 01:14 ; Sentences: 11
Section 2 - Part 04
Length: 02:05 ; Sentences: 22
Section 2 - Part 05
Length: 06:22 ; Sentences: 58
Section 2 - Part 06
Length: 03:17 ; Sentences: 28
Section 2 - Part 07
Length: 03:53 ; Sentences: 47
Section 2 - Part 08
Length: 12:47 ; Sentences: 122
Section 2 - Part 09
Length: 03:37 ; Sentences: 34
Section 2 - Part 10
Length: 01:03 ; Sentences: 12
Section 2 - Part 11
Length: 01:30 ; Sentences: 15
Section 2 - Part 12
Length: 01:52 ; Sentences: 17
Section 2 - Part 13
Length: 01:05 ; Sentences: 9
Section 3 - Part 01
Length: 02:01 ; Sentences: 17
Section 3 - Part 02
Length: 25:36 ; Sentences: 263
Section 3 - Part 03
Length: 12:08 ; Sentences: 126
Section 3 - Part 04
Length: 01:59 ; Sentences: 17
Section 3 - Part 05
Length: 04:08 ; Sentences: 47
Section 3 - Part 06
Length: 07:26 ; Sentences: 79
Section 3 - Part 07
Length: 03:25 ; Sentences: 33
Section 3 - Part 08
Length: 06:26 ; Sentences: 62
Section 4 - Part 01
Length: 07:57 ; Sentences: 75
Section 4 - Part 02
Length: 08:13 ; Sentences: 84
Section 4 - Part 03
Length: 00:50 ; Sentences: 10
Section 4 - Part 04
Length: 04:36 ; Sentences: 51
Section 4 - Part 05
Length: 01:15 ; Sentences: 14
Section 4 - Part 06
Length: 00:32 ; Sentences: 6
Section 4 - Part 07
Length: 14:21 ; Sentences: 137
Section 4 - Part 08
Length: 01:00 ; Sentences: 7
Section 4 - Part 09
Length: 03:45 ; Sentences: 41
Section 4 - Part 10
Length: 04:57 ; Sentences: 42
Section 4 - Part 11
Length: 06:34 ; Sentences: 67
Section 4 - Part 12
Length: 03:51 ; Sentences: 37