کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Unit 1 Lesson B, Exercise 3, Part A
Length: 01:52 ; Sentences: 13
Unit 1 Lesson B. Exercise 3, Part B
Length: 02:48 ; Sentences: 31
Unit 2 Lesson B, Exercise 3, Part A
Length: 03:03 ; Sentences: 18
Unit 2 Lesson B, Exercise 3, Part B
Length: 03:41 ; Sentences: 28
Unit 2 Lesson D, Exercise 2
Length: 01:21 ; Sentences: 13
Unit 3 Lesson B, Exercise 1
Length: 01:17 ; Sentences: 12
Unit 3 Lesson D, Exercise 2
Length: 00:56 ; Sentences: 10
Unit 4 Lesson B, Exercise 4
Length: 01:22 ; Sentences: 11
Unit 4 Lesson D, Exercise 2
Length: 01:34 ; Sentences: 16
Unit 5 Lesson B, Exercise 3, Part B
Length: 01:14 ; Sentences: 12
Unit 5 Lesson B, Exercise 4, Part A
Length: 00:50 ; Sentences: 6
Unit 5 Lesson B, Exercise 4, Part B
Length: 00:38 ; Sentences: 5
Unit 5 Lesson D, Exercise 2
Length: 01:38 ; Sentences: 13
Unit 6 Lesson B, Exercise 2
Length: 02:22 ; Sentences: 14
Unit 6 Lesson C, Exercise 4, Part B
Length: 00:46 ; Sentences: 4
Unit 6 Lesson D, Exercise 2
Length: 01:56 ; Sentences: 19
Unit 7 Lesson B, Exercise 3
Length: 00:58 ; Sentences: 6
Unit 7 Lesson D, Exercise 2
Length: 01:24 ; Sentences: 12
Unit 8 Lesson B, Exercise 3, Part A
Length: 00:42 ; Sentences: 4
Unit 8 Lesson B, Exercise 3, Part B
Length: 00:43 ; Sentences: 5
Unit 8 Lesson D, Exercise 2
Length: 02:16 ; Sentences: 19
Unit 9 Lesson B, Exercise 2, Part A
Length: 01:58 ; Sentences: 15