کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 8, Test 1-Sec. 1
Length: 00:00 ; Sentences: 32
Cmb. 8, Test 1-Sec. 2
Length: 06:02 ; Sentences: 32
Cmb. 8, Test 1-Sec. 3
Length: 05:54 ; Sentences: 52
Cmb. 8, Test 1-Sec. 4
Length: 05:22 ; Sentences: 48
Cmb. 8, Test 2-Sec. 1
Length: 04:10 ; Sentences: 44
Cmb. 8, Test 2-Sec. 2
Length: 04:11 ; Sentences: 31
Cmb. 8, Test 2-Sec. 3
Length: 04:21 ; Sentences: 38
Cmb. 8, Test 2-Sec. 4
Length: 04:56 ; Sentences: 36
Cmb. 8, Test 3-Sec. 1
Length: 03:41 ; Sentences: 39
Cmb. 8, Test 3-Sec. 2
Length: 03:34 ; Sentences: 33
Cmb. 8, Test 3-Sec. 3
Length: 04:04 ; Sentences: 53
Cmb. 8, Test 3-Sec. 4
Length: 05:44 ; Sentences: 42
Cmb. 8, Test 4-Sec. 1
Length: 03:12 ; Sentences: 41
Cmb. 8, Test 4-Sec. 2
Length: 03:14 ; Sentences: 32
Cmb. 8, Test 4-Sec. 3
Length: 04:23 ; Sentences: 55
Cmb. 8, Test 4-Sec. 4
Length: 04:41 ; Sentences: 36