کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 7, Test 1-Sec. 1
Length: 09:15 ; Sentences: 56
Cmb. 7, Test 1-Sec. 2
Length: 06:46 ; Sentences: 43
Cmb. 7, Test 1-Sec. 3
Length: 07:34 ; Sentences: 57
Cmb. 7, Test 1-Sec. 4
Length: 06:47 ; Sentences: 33
Cmb. 7, Test 2-Sec. 1
Length: 06:58 ; Sentences: 24
Cmb. 7, Test 2-Sec. 2
Length: 07:24 ; Sentences: 25
Cmb. 7, Test 2-Sec. 3
Length: 07:08 ; Sentences: 39
Cmb. 7, Test 2-Sec. 4
Length: 07:24 ; Sentences: 30
Cmb. 7, Test 3-Sec. 1
Length: 07:38 ; Sentences: 35
Cmb. 7, Test 3-Sec. 2
Length: 06:26 ; Sentences: 54
Cmb. 7, Test 3-Sec. 3
Length: 04:40 ; Sentences: 49
Cmb. 7, Test 3-Sec. 4
Length: 06:37 ; Sentences: 41
Cmb. 7, Test 4-Sec. 1
Length: 07:05 ; Sentences: 31
Cmb. 7, Test 4-Sec. 2
Length: 06:24 ; Sentences: 42
Cmb. 7, Test 4-Sec. 3
Length: 05:11 ; Sentences: 34
Cmb. 7, Test 4-Sec. 4
Length: 05:48 ; Sentences: 28