کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 6, Test 1-Sec. 1
Length: 08:07 ; Sentences: 57
Cmb. 6, Test 1-Sec. 2
Length: 04:46 ; Sentences: 36
Cmb. 6, Test 1-Sec. 3
Length: 05:39 ; Sentences: 54
Cmb. 6, Test 1-Sec. 4
Length: 05:35 ; Sentences: 38
Cmb. 6, Test 2-Sec. 1
Length: 07:24 ; Sentences: 44
Cmb. 6, Test 2-Sec. 2
Length: 05:31 ; Sentences: 37
Cmb. 6, Test 2-Sec. 3
Length: 06:08 ; Sentences: 54
Cmb. 6, Test 2-Sec. 4
Length: 06:50 ; Sentences: 45
Cmb. 6, Test 3-Sec. 1
Length: 07:23 ; Sentences: 49
Cmb. 6, Test 3-Sec. 2
Length: 06:43 ; Sentences: 48
Cmb. 6, Test 3-Sec. 3
Length: 05:40 ; Sentences: 45
Cmb. 6, Test 3-Sec. 4
Length: 07:37 ; Sentences: 64
Cmb. 6, Test 4-Sec. 1
Length: 06:21 ; Sentences: 33
Cmb. 6, Test 4-Sec. 2
Length: 06:25 ; Sentences: 47
Cmb. 6, Test 4-Sec. 3
Length: 06:09 ; Sentences: 42
Cmb. 6, Test 4-Sec. 4
Length: 06:03 ; Sentences: 46