کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 5, Test 1-Sec. 1
Length: 08:16 ; Sentences: 53
Cmb. 5, Test 1-Sec. 2
Length: 04:49 ; Sentences: 34
Cmb. 5, Test 1-Sec. 3
Length: 06:22 ; Sentences: 56
Cmb. 5, Test 1-Sec. 4
Length: 06:36 ; Sentences: 45
Cmb. 5, Test 2-Sec. 1
Length: 07:56 ; Sentences: 55
Cmb. 5, Test 2-Sec. 2
Length: 05:15 ; Sentences: 46
Cmb. 5, Test 2-Sec. 3
Length: 06:16 ; Sentences: 50
Cmb. 5, Test 2-Sec. 4
Length: 07:49 ; Sentences: 51
Cmb. 5, Test 3-Sec. 1
Length: 07:52 ; Sentences: 57
Cmb. 5, Test 3-Sec. 2
Length: 08:18 ; Sentences: 62
Cmb. 5, Test 3-Sec. 3
Length: 06:32 ; Sentences: 53
Cmb. 5, Test 3-Sec. 4
Length: 07:06 ; Sentences: 45
Cmb. 5, Test 4-Sec. 1
Length: 07:28 ; Sentences: 47
Cmb. 5, Test 4-Sec. 2
Length: 05:15 ; Sentences: 32
Cmb. 5, Test 4-Sec. 3
Length: 06:56 ; Sentences: 51
Cmb. 5, Test 4-Sec. 4
Length: 05:55 ; Sentences: 41