کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 4, Test 1-Sec. 1
Length: 06:45 ; Sentences: 58
Cmb. 4, Test 1-Sec. 2
Length: 05:20 ; Sentences: 45
Cmb. 4, Test 1-Sec. 3
Length: 06:02 ; Sentences: 60
Cmb. 4, Test 1-Sec. 4
Length: 05:00 ; Sentences: 42
Cmb. 4, Test 2-Sec. 1
Length: 06:32 ; Sentences: 57
Cmb. 4, Test 2-Sec. 2
Length: 05:05 ; Sentences: 38
Cmb. 4, Test 2-Sec. 3
Length: 04:19 ; Sentences: 41
Cmb. 4, Test 2-Sec. 4
Length: 07:20 ; Sentences: 68
Cmb. 4, Test 3-Sec. 1
Length: 06:18 ; Sentences: 47
Cmb. 4, Test 3-Sec. 2
Length: 05:16 ; Sentences: 46
Cmb. 4, Test 3-Sec. 3
Length: 06:02 ; Sentences: 61
Cmb. 4, Test 3-Sec. 4
Length: 05:00 ; Sentences: 39
Cmb. 4, Test 4-Sec. 1
Length: 07:37 ; Sentences: 65
Cmb. 4, Test 4-Sec. 2
Length: 04:52 ; Sentences: 41
Cmb. 4, Test 4-Sec. 3
Length: 06:55 ; Sentences: 83
Cmb. 4, Test 4-Sec. 4
Length: 05:10 ; Sentences: 49