فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

Four Corners 1

شرح

مجموعه آموزش زبان Four Corners يک دوره کاملا جديد آموزش انگليسي آمريکايي است که در چهار سطح تنظيم شده است و در بسياري از آموزشگاههاي زبان براي تدريس دوره هاي آموزشي از آن استفاده مي شود. در اين سايت بخشهاي Listening آن جهت تمرين کاربران آماده شده است.

تعداد فصول22
تعداد قطعات صوتی286
سطح1

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Unit 1 Lesson B, Exercise 3, Part A 01:52
Unit 1 Lesson B. Exercise 3, Part B 02:48
Unit 2 Lesson B, Exercise 3, Part A 03:03
Unit 2 Lesson B, Exercise 3, Part B 03:41
Unit 2 Lesson D, Exercise 2 01:21
Unit 3 Lesson B, Exercise 1 01:17
Unit 3 Lesson D, Exercise 2 00:56
Unit 4 Lesson B, Exercise 4 01:22
Unit 4 Lesson D, Exercise 2 01:34
Unit 5 Lesson B, Exercise 3, Part B 01:14
Unit 5 Lesson B, Exercise 4, Part A 00:50
Unit 5 Lesson B, Exercise 4, Part B 00:38
Unit 5 Lesson D, Exercise 2 01:38
Unit 6 Lesson B, Exercise 2 02:22
Unit 6 Lesson C, Exercise 4, Part B 00:46
Unit 6 Lesson D, Exercise 2 01:56
Unit 7 Lesson B, Exercise 3 00:58
Unit 7 Lesson D, Exercise 2 01:24
Unit 8 Lesson B, Exercise 3, Part A 00:42
Unit 8 Lesson B, Exercise 3, Part B 00:43
Unit 8 Lesson D, Exercise 2 02:16
Unit 9 Lesson B, Exercise 2, Part A 01:58