کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Part 1
Length: 00:00 ; Sentences: 51
Part 2
Length: 07:44 ; Sentences: 58
Part 3
Length: 07:37 ; Sentences: 56
Part 4
Length: 07:29 ; Sentences: 60
Part 5
Length: 07:13 ; Sentences: 55
Part 6
Length: 08:10 ; Sentences: 57
Part 7
Length: 07:19 ; Sentences: 48
Part 8
Length: 07:54 ; Sentences: 58
Part 9
Length: 07:40 ; Sentences: 54
Part 10
Length: 05:32 ; Sentences: 42